Algemene voorwaarden

Als u zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de NTMB Academy gelden de volgende algemene voorwaarden.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de NTMB Academy en een lid/opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen lidmaatschap.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als de NTMB Academy en lid/opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van de NTMB Academy. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar vanaf de aanmelddatum en geldt tot wederopzegging. Het lidmaatschap van de NTMB Academy geeft toegang tot producten en diensten die exclusief zijn voor leden.

De NTMB Academy kan de abonnementsprijs jaarlijks indexeren en eventueel verhogen. Wijzigingen worden door de NTMB Academy tijdig aan de leden bekendgemaakt.

 

Artikel 3. Totstandkoming

De overeenkomst tussen de NTMB Academy en haar opdrachtgevers/cursisten komt tot stand door:

  • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en de NTMB Academy (bij in-companytrajecten),
  • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier of antwoordkaart (bij open inschrijving)

 

Artikel 4. Verlenging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NTMB Academy loopt één jaar vanaf de datum van aanmelding. Het lidmaatschap wordt, behoudens tijdige opzegging, jaarlijks stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.

 

Artikel 5. Opzegging

Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen. Opzeggingen dienen minimaal één maand voor verlenging van het abonnement bij de NTMB Academy schriftelijk te zijn ingediend, zodat de opzegging op tijd verwerkt kan worden. Er vindt geen restitutie van het abonnement plaats, maar de cursist houdt gedurende de looptijd van het abonnement toegang tot al het materiaal van de NTMB Academy.

Het lidmaatschap kan opgezegd worden per e-mail naar ntmb-academy@huk-tti.com. Het lid ontvangt een bevestiging van opzegging per e-mail.

 

Artikel 6. Incasso

De betaling van het abonnement vindt plaats per jaarlijkse automatische incasso. Bij niet of onvolledige betaling wordt eerst een herinnering verzonden. Bij het uitblijven van betaling zonder legitieme reden is de NTMB Academy gerechtigd het lidmaatschap per direct te beëindigen of te staken totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is.    

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Leden maken op eigen verantwoordelijkheid gebruik van de diensten van NTMB Academy en nemen op eigen verantwoordelijkheid deel aan de activiteiten en online trainingen. NTMB Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid, tenzij dit uit de wet voortvloeit.  

 

Artikel 8. Storingen

NTMB Academy kan niet garanderen dat de dienstverlening niet wordt onderbroken door storingen. NTMB Academy spant zich in om defecten in de dienstverlening zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

Artikel 9. Privacy

De bescherming en beveiliging van persoonsgegevens van websitebezoekers en leden van NTMB Academy is essentieel. NTMB Academy houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). NTMB Academy verstrekt persoonsgegevens nooit aan derden of zonder dat daarvoor nadrukkelijke toestemming is gegeven of dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

 

Artikel 10. Auteursrecht

Het auteursrecht op door de NTMB Academy uitgegeven video’s, brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij de NTMB Academy, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de NTMB Academy mogen de leden geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. NTMB Academy heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen NTMB Academy en haar leden gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen.

Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Rotterdam.

Rotterdam, 12 februari 2021

 

In het kort

  • De introductieprijs van € 49,95 per jaar is geldig t/m 31 maart 2021.
  • Vanaf 1 april 2021 bedragen de kosten voor de NTMB Academy € 59,95 per jaar.
  • Het abonnementsbedrag wordt na de eerste betaling jaarlijks automatisch van je rekening afgeschreven.
  • Opzegging kan op ieder moment, maar uiterlijk een maand voor het verlopen van het abonnement. Je kunt je opzegging mailen naar ntmb-academy@huk-tti.com.
  • Er vindt geen restitutie plaats van het abonnementsgeld, maar je houdt de volledige looptijd van je abonnement toegang tot de video’s van de NTMB Academy.
  • Uiteraard mag het foto- en beeldmateriaal van de NTMB Academy op geen enkele manier worden gekopieerd, vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of gepubliceerd door derden.

Vragen?

Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Vragen?

Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op! 

Contact


NTMB Academy

Huk Tti Mooduk Kwan Center Nederland
Bergselaan 162A
3037 CH  Rotterdam

ntmb-academy@huk-tti.com
instructie.huk-tti.com

Algemene voorwaarden   |   © 2020-2021 Nederlandse Tang Soo Do Moo Duk Kwan Bond (NTMB)